План 2021

Назив студијског програма: Право

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије

Година успостављања: 2021

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 4

Обавезан завршни рад: ДА

Обавезна стручна пракса: ДА

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник

Сврха студијског програма

Студијски програм мастер академских студија Право обезбеђује студентима стицање специјализованих практичних и академских знања и вештина неопходних за самостално и стручно обављање сложених послова у правосуђу, адвокатури, државној управи, јавним службама, међународним организацијама, привреди и другим областима професионалне делатности. Такође, студијски програм треба да омогући студентима продубљивање знања стечених на основним академским студијама, као и стицање нових знања у материјама које нису обухваћене програмом основних академских студија. Коначно, мастер академске студије Право представљају припрему за самосталну реализацију научног истраживања за студенте који се, након успешног окончања мастер академских студија Право, определе за упис на докторске академске студије, у земљи или у иностранству.
Студијски програм омогућава стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Студенти мастер академских студија продубљују претходно стечена знања и стичу нова знања потребна за обављање сложених послова и оспособљавају се да одговоре захтевима који се у савременим условима постављају приликом обављања правничке професије. Посебан нагласак у оквиру студијског програма ставља се на стицање образовања које је усклађено са личним склоностима, афинитетима и интересовањима студената. Од четири наставна предмета која студенти похађају у оквиру студијског програма, само један је обавезан, док преостала три студенти бирају са листе понуђених изборних предмета.

Циљеви студијског програма

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду студијски програм мастер академских студија Право има два основна циља. Први је да се, кроз надоградњу знања стечених на основним академским студијама, као и стицање нових теоријских и практичних знања и вештина, студенти оспособе за самостално, стручно и одговорно обављање сложених послова у оквиру правничке делатности. Други циљ се састоји у стицању знања неопходних за наставак школовања, уписом на докторске академске студије на Правном факултету у Новом Саду, као и другим правним факултетима у земљи и иностранству.
Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова. Конкретни циљеви су:
- продубљивање академских знања стечених на основним академским студијама у односу на правне теорије, принципе и процесе која омогућавају вредновање и разумевање правних правила и њихову критичку оцену;
- стицање специјализованих знања која су неопходна за детаљну и сложену критичку анализу предлога правних правила, као и оцену њихове усаглашености са правним поретком;
- усавршавање претходно стечених компетенција потребних за обављање правничких професија и примену постојећих правних норми;
- примена стечених знања у обављању правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама и сл;
- примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања;
- решавање сложених теоријских и практичних проблема применом стечених знања, као и развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема;
- развој постојећих и стицање нових стручних знања и вештина које су неопходне за самостално, професионално и иновативно обављање правних послова (нпр. писање правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних правних проблема, предузимање правних радњи и др.);
- развијање професионалне одговорности.

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета С Статус Активна настава ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 5101 Методологија научноистраживачког рада 1 О 3 2 9
2 5102 Изборни блок ( бира се 3 од 47 ) 1 ИБ 9 6 27
    5111 Економија јавног сектора 1 И      
    5159 Центар за социјални рад у кривичном поступку 1 И      
    5112 Економика Европске уније 1 И      
    5113 Економска анализа права 1 И      
    5114 Међународна трговинска и инвестициона арбитража 1 И      
    5115 Међународни стандарди заштите страних улагања 1 И      
    5116 Неурачунљивост у кривичном праву 1 И      
    5117 Међународна кривична дела 1 И      
    5118 Права грађана и државна управа 1 И      
    5119 Психологија исказа у кривичном поступку 1 И      
    5120 Тумачење у кривичном праву 1 И      
    5121 Упоредно породично право 1 И      
    5122 Уставна заштита људских права 1 И      
    5123 Упоредно законско наследно право 1 И      
    5124 Право индустријске својине 1 И      
    5125 Посебне доказне радње 1 И      
    5126 Улога поротника у кривичном поступку 1 И      
    5127 Правна етика 1 И      
    5128 Управно право - посебни део 1 И      
    5129 Финансијско право ЕУ 1 И      
    5130 Ауторско и сродна права 1 И      
    5131 Историја политичких и правних институција Војводине 1 И      
    5132 Историја политичких и правних теорија 1 И      
    5133 Колективно радно право 1 И      
    5134 Међународна заштита људских права 1 И      
    5135 Међународни односи 1 И      
    5137 Право конкуренције 1 И      
    5138 Евиденција непокретности 1 И      
    5139 Теорија судског извршног поступка 1 И      
    5140 Савремени политички системи 1 И      
    5141 Уставно судство 1 И      
    5142 Накнада штете 1 И      
    5143 Лична средства обезбеђења потраживања 1 И      
    5144 Право виноградарства и винарства 1 И      
    5145 Право спољне трговине и међународних инвестиција 1 И      
    5146 Међународно пореско право 1 И      
    5147 Филозофија права 1 И      
    5148 Уговори банкарског и берзанског права 1 И      
    5149 Међународно правосуђе 1 И      
    5150 Међународноправна заштита животне средине 1 И      
    5151 Стварна средства обезбеђења и учвршћења потраживања 1 И      
    5152 Правне институције југословенске краљевине 1 И      
    5153 Правна традиција старог и средњег века 1 И      
    5154 Трговина људима: кривичноправни и криминолошки аспекти 1 И      
    5155 Насиље у породици: кривичноправни и криминолошки аспекти 1 И      
    5136 Методологија права 1 И      
    5169 Историја цивилизације 1 И      
3 5201 Стручна пракса 2 О 0 0 3
4 5202 Израда завршног рада 2 О 0 0 9
5 5203 Одбрана завршног рада 2 О 0 0 12
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta MAS Pravo.pdf)Knjiga predmeta MAS Pravo.pdf 982 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 70 гостију и нема пријављених чланова