План 2021

Назив студијског програма: Право

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије                        

Година успостављања: 2021

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 33       

Обавезан завршни рад: НЕ

Обавезна стручна пракса: ДА       

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ                  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"

Сврха студијског програма

Студијски програм основних академских студија Право је прва степеница у академском образовању будућих правника и омогућава студентима стицање теоријских и практичних знања и вештина које су потребне за стручно и самостално обављање правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама и слично. Завршетком студијског програма студенти стичу компетенције потребне за обављање правних послова не само у нашој земљи, него и у државама у окружењу, државама чланицама Европске уније и другим државама. Студијски програм је претпоставка за похађање мастер академских студија права. Сходно томе, дипломирани студенти по завршетку основних академских студија могу да наставе своје школовање и да се даље стручно усавршавају на мастер академским студијама на Правном факултету у Новом Саду, али и на другим правним и сродним факултетима у земљи и иностранству.>

Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Студенти похађањем студијског програма стичу теоријска и практична знања и вештине у области права које су неопходне за обављање правничких професија. Поред тога, студијски програм понудом значајног броја изборних предмета студентима омогућава да образовање ускладе са својим потребама, склоностима и афинитетима. Коначно, студенти се током студија упознају с правном праксом, што им по завршетку студија омогућује успешно укључивање у радни процес. >

Циљеви студијског програма

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду студијски програм основних академских студија Право има два основна циља. Први је образовање будућих правника који ће стечена знања и вештине моћи да на адекватан начин примене у пракси и да будуће послове обављају самостално, стручно и одговорно. Други циљ је да студенти стекну знања која су потребна за наставак академског образовања и похађање виших нивоа студија ради стицања продубљених знања.
Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова. Конкретни циљеви су:
- схватање значаја улоге правника у развоју друштва у целини;
- стицање академских знања у односу на правне теорије, принципе и процесе која омогућавају вредновање и разумевање правних правила и њихову критичку оцену;
- стицање знања која су неопходна за критичку анализу предлога правних правила, као и оцену њихове усаглашености са правним поретком;
- стицање свих компетенција потребних за обављање правничких професија и примену постојећих правних норми;
- примена стечених знања у обављању правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама;
- примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања;
- решавање сложених како теоријских, тако и практичних проблема применом стечених знања, те развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема;
- усвајање стручних знања и вештина које су неопходна за самостално и професионално обављање правних послова (нпр. писање правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних правних проблема, предузимање правних радњи и др.);
- оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду;
- развијање професионалне одговорности.

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета С Статус Активна настава ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 1101 Увод у право 1 О 6 2 10
2 1102 Уставно право 1,2 О 6 2 10
3 1103 Правна историја 1 О 6 2 10
4 1110 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 1 ИБ 3 0 6
    1111 Историја римског права 1 И      
    1112 Правна етика 1 И      
5 1201 Римско право 2 О 5 2 8
6 1202 Реторика 2 О 2 0 4
7 1210 Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 2 ) 2 ИБ 3 0 6
    1211 Изборно право 2 И      
    1212 Основи економије 2 И      
8 1220 Изборни предмет 3 ( бира се 1 од 2 ) 2 ИБ 3 0 6
    1221 Парламентарно право 2 И      
    1222 Велики правни системи и кодификације 2 И      
Укупно часова активне наставе: 42  
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
9 2101 Кривично право 3,4 О 6 4 11
10 2102 Увод у грађанско право 3 О 3 2 7
11 2103 Породично право 3 О 3 1 6
12 2104 Међународно јавно право 3 О 4 1 7
13 2110 Изборни предмет 4 ( бира се 1 од 2 ) 3 ИБ 2 0 4
    2111 Синдикално право 3 И      
    2105 Криминалистика 3 И      
14 2201 Стварно право 4 О 3 2 7
15 2202 Наследно право 4 О 3 1 6
16 2203 Увод у право Европске уније 4 О 3 1 6
17 2210 Изборни предмет 5 ( бира се 1 од 2 ) 4 ИБ 3 0 6
    2211 Међународно јавно право - посебни део 4 И      
    2212 Социјално право 4 И      
Укупно часова активне наставе: 42  
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
18 3101 Управно право 5,6 О 8 2 12
19 3102 Радно право 5,6 О 6 2 10
20 3103 Кривично процесно право 1 5 О 3 2 7
21 3104 Облигационо право 5 О 6 2 10
22 3105 Прекршајно право 5 О 2 0 4
23 3201 Кривично процесно право 2 6 О 3 2 7
24 3110 Изборни предмети 6 ( бира се 1 од 2 ) 6 ИБ 3 0 6
    3111 Радно и социјално право ЕУ 6 И      
    3112 Грађанскоправна заштита потрошача 6 И      
25 3210 Изборни предмети 7 ( бира се 1 од 3 ) 6 ИБ 2 0 4
    3211 Уговори грађанског права - посебни део 6 И      
    3212 Средства обезбеђења потраживања 6 И      
    4205 Наука о управи 6 И      
Укупно часова активне наставе: 43  
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26 4101 Грађанско процесно право 7,8 О 6 4 11
27 4102 Право привредних друштава 7 О 4 1 7
28 4103 Међународно приватно право 7 О 4 1 7
29 4104 Пореско право 7 О 4 1 7
30 4201 Трговинско право 8 О 4 1 7
31 4202 Међународно привредно право 8 О 3 1 6
32 4110 Изборни предмет 8 ( бира се 1 од 3 ) 8 ИБ 3 0 6
    4111 Саобраћајно право 8 И      
    4112 Право интелектуалне својине 8 И      
    4113 Буџетско право 8 И      
33 4210 Изборни предмет 9 ( бира се 1 од 3 ) 8 ИБ 3 0 6
    4211 Право међународне продаје 8 И      
    4212 Међународно приватно право - посебни део 8 И      
    4213 Основи арбитражног права 8 И      
34 4220 Стручна пракса 8 О 0 0 3
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta OAS Pravo.pdf)Knjiga predmeta OAS Pravo.pdf 873 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 101 гостију и нема пријављених чланова