План 2021

Назив студијског програма: Право, безбедност и унутрашњи послови

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије

Година успостављања: 2021

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 4

Обавезан завршни рад: ДА

Обавезна стручна пракса: ДА

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник

Сврха студијског програма

Студијски програм мастер академских студија Право, безбедност и унутрашњи послови обезбеђује студентима стицање специјализованих практичних и академских знања и вештина неопходних за самостално и стручно обављање сложених послова у правосуђу, адвокатури, државној управи, службама безбедности, полицији, заводима за извршење кривичних санкција, јавним службама, међународним безбедносним организацијама, агенцијама за приватну безбедност, привреди и другим областима професионалне делатности. Такође, студијски програм треба да омогући студентима продубљивање знања стеченог на основним академским студијама, као и стицање нових знања посебно из области менаџмента (планирања, организовања, контроле и координације) у материјама које нису обухваћене програмом основних академских студија. Коначно, мастер академске студије Право, безбедност и унутрашњи послови представљају припрему за самосталну реализацију научног истраживања за студенте који се, после успешног окончања мастер академских студија, определе за упис на докторске академске студије, у земљи или у иностранству.
Студијски програм омогућава стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне нарочито у 21. веку. Студенти мастер академских студија Право, безбедност и унутрашњи послови продубљују претходно стечена знања и стичу нова знања потребна за обављање сложених послова и оспособљавају се да одговоре захтевима који се у савременим условима постављају приликом обављања правничке професије и делатности у области безбедности. Посебан нагласак у оквиру студијског програма се ставља на стицање образовања које је усклађено са личним склоностима, афинитетима и интересовањима студената. Од четири наставна предмета која студенти похађају у оквиру студијског програма, само један је обавезан, док преостала три студенти бирају са листе понуђених изборних предмета.

Циљеви студијског програма

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду студијски програм мастер академских студија Право, безбедност и унутрашњи послови има два основна циља. Први је да, кроз надоградњу знања стечених на основним академским студијама, као и стицање нових знања, омогући стицање способности које су неопходне за самостално, стручно и одговорно обављање сложених послова у оквиру правничке делатности или делатности руководилаца у области јавне и приватне безбедности. Други циљ се састоји у стицању знања неопходних за наставак школовања, уписом на докторске академске студије на Правном факултету у Новом Саду и другим факултетима у земљи и иностранству.
Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова. Конкретни циљеви су:
- продубљивање академских знања стечених на основним академским студијама у односу на теорију, принципе и процесе који омогућавају вредновање и разумевање правила у обављању послова из области правно-безбедносних наука и њихову критичку оцену, нарочито у кривичноправној, управноправној, безбедносноправној и материји људских права;
- стицање специјализованих знања која су неопходна за детаљну и сложену критичку анализу, као и оцену њихове усаглашености са правним поретком и израду правних докумената из области безбедности;
- усавршавање претходно стечених компетенција потребних за обављање безбедносних послова и примену постојећих правних норми, обављање других послова у службама безбедности, државној управи, јавним службама и агенцијама за приватну безбедност;
- примена стечених знања у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, службама безбедности, адвокатури, привреди, другим јавним службама, међународним организацијама и сл;
- примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања;
- решавање сложених како теоријских, тако и практичних проблема применом стечених знања, те развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема од значаја за безбедност;
- развој постојећих и стицање нових стручних знања и вештина које су неопходна за самостално, професионално и иновативно обављање правних послова (нпр. писање правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних правних проблема, предузимање правних радњи и др.) и делатности у области безбедности;
- развијање професионалне одговорности у обављању менаџерске функције и општих послова.

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета С Статус Активна настава ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 5101 Методологија научноистраживачког рада 1 О 3 2 9
2 5105 Изборни блок ( бира се 3 од 20 ) 1 ИБ 9 6 27
    5118 Права грађана и државна управа 1 И      
    5119 Психологија исказа у кривичном поступку 1 И      
    5125 Посебне доказне радње 1 И      
    5144 Право виноградарства и винарства 1 И      
    5154 Трговина људима: кривичноправни и криминолошки аспекти 1 И      
    5155 Насиље у породици: кривичноправни и криминолошки аспекти 1 И      
    5156 Контрола служби безбедности 1 И      
    5157 Систем обезбеђења имовине и пословања 1 И      
    5158 Систем заштите личности и објеката 1 И      
    5159 Центар за социјални рад у кривичном поступку 1 И      
    5160 Мере безбедности психијатријског карактера 1 И      
    5161 Теорија политичких преврата 1 И      
    5163 Организација и надлежност служби безбедности 1 И      
    5164 Финансирање тероризма 1 И      
    5165 Организација и послови полиције 1 И      
    5166 Безбедност и људска права 1 И      
    5167 Међународно право азила 1 И      
    5168 Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције 1 И      
    5117 Међународна кривична дела 1 И      
    5162 Заштита критичне инфраструктуре 1 И      
3 5201 Стручна пракса 2 О 0 0 3
4 5202 Израда завршног рада 2 О 0 0 9
5 5203 Одбрана завршног рада 2 О 0 0 12
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta MAS Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi.pdf)Knjiga predmeta MAS Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi.pdf 615 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 33 гостију и нема пријављених чланова