Одбрањене докторске дисертације

1962. година:

1. Релић Јовица, Основни узроци и услови омладинског криминалитета.

1965. година

2. Ковачевић Миливој, Проблеми интеграције у друштвеним службама.

3. Рехак Ласло, Мањине у Југославији: правно политичка студија.

4. Шљукић Живан, Месна заједница: положај и улога у систему друштвеног самоуправљања.

1971. година:

5. Шпадијер-Џинић Јелена, Затвореничко друштво.

6. Стојанов Младен, Пољопривредни радници у Војводини и њихов професионални и друштвени положај.

1974. година:

7. Вукчевић Војислав, Сметња поседа.

1975. година:

8. Станковић Предраг, Спасавање – посебан институт нашег права поморске и унутрашње пловидбе.

9. Ђурђев Александар, Остваривање уставно-правног положаја општине са посебним освртом на остваривање најзначајнијих функција општине у САПВ.

1978. година:

10. Радовановић Светислав, О суверенитету државе у савременим условима, с посебним освртом на СФРЈ.

11. Секолец Јернеј, Одговорност за штету од производа.

12. Грујић Сава, Кривично дело давања лажног исказа.

1979. година:

13. Шогоров Стеван, Правна природа банкарске гаранције.

14. Видовић Вјекослав, Развој и основни проблеми казне лишења слободе.

1980. година:

15. Гуцуња Јован, Правно регулисање поверилачко-дужничких односа у случају престанка организације удруженог рада.

16. Срук Јосип, Делегатски скупштински систем (Остваривање начела скупштинске власти у увјетима примене делегатског система).

17. Ускоковић Драгољуб, Економско-правни аспекти стицања и расподјеле дохотка у здравству.

18. Вујичић Данило, Удруживање средстава за инвестиције у нашој привреди.

1981. година:

19. Ачански Тодор, Претпостављена кривица као основ одговорности за штету према савезном Закону о облигационим односима.

20. Арсић Зоран, Правни односи код комбинованог превоза робе.

21. Јовичин Александар, Уговор о контроли квалитета и количине робе у спољнотрговинској купопродаји.

22. Младеновић Димитрије, Верски фанатизам и друштво.

23. Недељковић Даринка, Правни положај основне организације удруженог рада.

24. Пивка Хилда, Одговорност превозиоца за штету на роби за време превоза у друмском саобраћају.

25. Топлак Лудвик, Одговорност пословодног органа у нашем и страном праву.

1983. година:

26. Фалатов Петер, Осигурање некомерцијалних ризика код директних инвестиција у иностранству.

27. Гавански Бранислав, Уступање потраживања уговором.

1984.година:

28. Јеремић Душанка, Одговорност железнице на основу уговора о превозу.

29. Кеча Ранко, Редовни правни лекови у парничном поступку.

30. Мирић Василије, Диспропорције у расподели националног дохотка као фактор инфлације у Југославији.

31. Мркшић Драган, Правни положај осигуравајућих организација.

1985. година:

32. Грујић Ратибор, Правни положај радничког савета у организацијама удруженог рада.

33. Слијепчевић (Попов) Даница, Уговор о купопродаји инвестиционе опреме.

34. Симовић Миодраг, Органи унутрашњих послова и јавност.

35. Николић Томислав, Суштина закона економије друштвеног рада и значај продуктивности рада у социјалистичком самоуправном друштву (теоријско-критичка анализа).

36. Мораит Бранко, Уговор о коришћењу стана.

37. Золтан Мерта, Учешће радника у управљању привредним предузећима (фабричка демократија) у НР Мађарској (друштвено-економски аспекти).

38. Перуновић Мирко, Правни положај радне организације.

1986. година:

39. Радека Миле, Удруживање рада и средстава на доходовним основама с посебним освртом на нафтну индустрију.

40. Петровић Невенка, Самоуправљање у друштвеним делатностима са посебним освртом на област васпитања и образовања.

41. Иван Јозић, Вредновања резултата рада друштвених делатности у слободној размени рада.

42. Димитријевић Ненад, Идеолошки основи буржоаских установа.

43. Јовановић Љубомир, Конзуларна заштита држављана - међународно приватно-правни аспекти.

1987. година:

44. Хрибовшек Франц, Посао форфетинга.

45. Корхец Тамаш, Објактивна одговорност према савременом југословенском и мађарском праву.

46. Крамарић Ивица, Другостепени кривични поступак у вези с поднесеном жалбом против пресуде у југословенској теорији и судској пракси.

47. Томић Милан, Општа криза капитализма.

48. Степанов Радивој, Континуитет и дисконтинуитет у развоју модерне државе.

49. Баљ Бранко, Могућност људске заједнице.

50. Госпић Бошко, Правно-економски аспекти јединственог југословенског тржишта.

1988. година:

51. Витез Мирослав, Правни положај земљорадничке задруге у нашем праву.

52.Бајовић Бранка, Проблем земљишне ренте у социјализму у радовима совјетских економиста.

53. Леч Ендре, Jезичко истраживање грађанско-правних норми.

1989. година:

54. Стевановић Живорад, Минули рад у нашем друштвено-економском систему.

55. Бордаш Бернадет, Сукоб закона код уговора о трансферу технологије са елементом иностраности.

56. Живковић Мирко, Поверавање деце на чување и васпитање у међународном приватном праву.

1990. година:

57. Марковић Миодраг, Правни аспекти протекционизма са посебним освртом на односе СФРЈ-ЕЕЗ.

58. Павловић Зоран, Међународне невладине организације у УНЕСЦО.

1991. година:

59. Љубојевић Чедомир, Тржиште у функцији управљања националном економијом.

60. Николић Гордана, Правни положај предузећа у СССР-у и другим земљама чланицама СЕВ-а.

61. Брунер - Бала Емилија, Усвајање у међународном приватном праву, са посебним освртом на признање и извршење иностраних одлука.

62. Симић Павле, Царине и спољнотрговински уговори.

63. Трифуновска Снежана, Федералне државе и међународни уговори.

64. Бубало Предраг, Правни облици југословенских предузећа у иностранству.

1992. година:

65. Ђуричин Биљана, Утврђивање истине у парничном поступку.

66. Стојановић Радомир, Схватање о друштвеној својини у југословенској науци.

1993. година:

67. Скендеровић Надиа, Границе аутономије воље код уговора са страним елементом, са посебним освртом на екстратериторијалну примену америчких императивних норми.

1994. година:

68. Вркатић Лазар, Природно право и позитивисање права.

69. Станивуковић Маја, Директна међународна надлежност судова у имовинскоправним споровима у праву САД, ЕЕЗ и ЕФТА.

1995. година:

70. Богдановић Славко, Правни положај водопривредних организација у нашем и упоредном праву.

1996. година:

71. Кнежевић-Предић Весна, Наднационални карактер европске заједнице и суверенитет држава.

72. Раденковић-Јоцић Драгана, Страна улагања у земљама Источне Европе.

1997. година:

73. Радош Јово, Почеци филозофије права код Срба.

74. Миладиновић Зоран, Правна дејства превозних исправа у саобраћају.

1999. година:

75. Дивљак Драго, Правна заштита интереса и регулисање сукоба интереса у трговачким друштвима у нашем и упоредном праву.

76. Циглер Снежана, Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне форме.

2000. година:

77. Коевски Горан, Појам и правна природа уговора о дистрибуцији робе у упоредном праву.

78. Филиповић Александар, Обавезно осигурање у југословенском и упоредном праву.

79. Јашаревић Сенад, Решавање радних спорова мирним путем у теорији и пракси.

80. Мандић Млађен, Организација власти у локалним заједницама са посебним освртом на Босну и Херцеговину.

81.Лончар Зоран, Одговорност министара – са посебним освртом на југословенско право.

2001. година:

82. Бељански Слободан, Југословенски кривични поступак и међународни правни стандарди.

83. Лепотић Бранислава, Уговор о превозу опасне ствари.

84. Радоман Миленко, Савремена решења извршења краткотрајних казни затвора.

2002. година:

85. Веселиновић Јанко, Правно регулисање управљачког менаџмента (управе предузећа) у нашем и упоредном праву. 

86.   Бунчић Соња, Правна природа акције

2003. година:

87. Јеж Здравко, Принципи демократске правне државе.

88. Ђајић Сања, Однос међународног и унутрашњег права са посебним освртом на дејство одлука међународних судова.

89. Прцовић Мирослав, Нови облици шпијунаже и њихово санкционисање према нормама југословенског и међународног права. 

2004. година:

 90.    Варга Синиша, Заштита лојалне конкуренције у оквирима права Европске уније.

2005. година:

91.  Петровић Биљана, Одговорност за штету од ствари са недостатком

92. Кнежевић Мирјана, Одговорност превозиоца за смрт и телесне повреде путника.

2006. година:

93. Татјана Лукић, Посебности кривичног поступка за организовани криминал,

тероризам и корупцију

94. Драгиша Дракић, Неурачунљивост

95. Владимир Медовић, Међународни уговори као извор права Европске уније

2008. година:

96. Слободан Орловић, Начело поделе власти у уставном развоју Србије

97. Бојан Пајтић, Брачни имовински уговор

98.  Марко Трајковић, Етичка димензија права – правнотеоријски аспек

99.  Братислав Станковић, Хармонизација железничког права

100.  Олга Јовић, Европски концепт права детета – родитељска права и

дужности

2009. година

101. Анђелко Л. Гочај, Међународна и комунитарна заштита избеглица 

102. Гордана М. Дракић, Аграрно законодавство у Краљевини Срба, Хрвата и  Словенаца (Краљевини Југославији) и његова примена на територији надлежности Апелационог суда у Новом Саду

2010. година

103. Владимир Ж. Марјански, Јавна понуда хартија од вредности

104. Сандра С. Фишер-Шобот, Одговорност продавца за испоруку робе у међународном и домаћем праву

105. Емир А. Ћоровић, Мере безбедности обавезног лечења наркомана и алкохоличара у кривичном праву 

106. Маша М. Кулаузов, Породична задруга код Јужних Словена у XIX веку 

2011. година 

107. Петар М. Ђундић, Експропријација у међународном приватном праву инвестиција

108. Александар  Л. Мартиновић, Однос владе и управе – с посебним освртом на српско и немачко право

109. Драгутин С. Аврамовић, Савремена правна држава – правнотеоријски аспекти

110. Тања Б. Китановић, Споразумни развод брака у домаћем и упоредном праву

2012. година

111. Бојан Н. Тубић, Судска контрола аката међународних организација и посебно Европских заједница и Европске уније

112. Атила И. Дудаш, Кауза облигационих уговора

2013. година

113. Предраг Р. Барош, Улога нотара у праву привредних друштава

114. Ненад Р. Барош, Правни аспект надзора над учесницима на тржишном капиталу у Републици Српској

115. Жељко В. Томић, Правни асспекти страних улагања у финансијске организације у нашем упоредном праву

116. Љиљана Ђ. Стојшић, Инспекцијски надзор у области рада

117. Драган Ђорђевић, Правни односи из међународног  документарног акредитива

118. Страхиња Д. Миљковић, Правни односи код уговора о франшизингу

 

 

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 53 гостију и нема пријављених чланова