План 2006.

Назив студијског програма: Смер унутрашњих послова           

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије        

Година успостављања: 2006     

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 34        

Обавезан завршни рад: НЕ       

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"  

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 Теорија државе и права 1 О 6 2 9
2 Римско право 1 О 4 0 7
3 Историја државе и права 1 О 4 2 7
4 Систем безбедности 1,2 О 6 4 10
5 Уставно право 2 О 6 2 9
6 Основи економије 2 О 4 2 6
7 Социологија 2 О 4 0 6
8 Социјална патологија 2 О 3 2 6
Укупно часова активне наставе: 51
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
1 Увод у грађанско право 3 О 2 2 4
2 Кривично право 3,4 О 8 4 12
3 Породично право 3 О 2 2 4
4 Криминалистичка техника и тактика 3 О 6 2 9
5 Међународно јавно право 1 3 О 3 2 5
6 Наследно право 4 О 2 2 3
7 Криминалистичка методика 4 О 6 2 9
8 Криминалистичка психологија 4 О 3 2 5
9 Међународно јавно право 2 4 О 3 2 5
10 Стварно право 4 О 2 2 4
Укупно часова активне наставе: 59
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Облигационо право 5,6 О 8 4 12
2 Радно право 5,6 О 6 4 10
3 Управно право 5,6 О 8 4 12
4 Кривично процесно право 1 5 О 4 2 7
5 Криминологија 5,6 О 6 4 12
6 Кривично процесно право 2 6 О 4 2 7
Укупно часова активне наставе: 56
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Грађанско процесно право 7,8 О 7 4 10
2 Право привредних друштава 7 О 4 2 6
3 Међународно приватно право 7 О 3 2 5
4 Финансијско право 7,8 О 4 4 7
5 Прекршајно право и право о привредним преступима 7 О 3 2 6
6 Трговинско право 8 О 4 2 6
7 Међународно привредно право 8 О 3 2 5
8 Управно право - посебни део 8 О 2 2 5
9 Безбедносни менаџмент 8 О 3 2 5
10 Казнено извршно право 8 О 3 2 5
Укупно часова активне наставе: 60
Укупно ЕСПБ: 60

 

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.

Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

План 2008.

Назив студијског програма: Смер унутрашњих послова           

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије        

Година успостављања: 2009     

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 38        

Обавезан завршни рад: НЕ       

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"  

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 Теорија државе и права 1 О 6 3 8
2 Историја државе и права 1 О 3 3 5
3 Римско право 1 О 3 3 6
4 Систем безбедности 1,2 О 6 5 7
5 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 1 ИБ 2 0 8
Основи информационих система 1 И 2 0 8
Социологија права 1 И 2 0 8
6 Уставно право 2 О 6 2 8
7 Основи економије 2 О 4 0 5
8 Социологија 2 О 3 0 5
9 Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 2 ) 2 ИБ 2 0 8
Социјална патологија 2 И 2 0 8
Велики правни системи и кодификације 2 И 2 0 8
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
1 Увод у грађанско право 3 О 3 2 3
2 Кривично право 3,4 О 8 4 10
3 Породично право 3 О 2 2 3
4 Криминалистичка техника и тактика 3 О 3 2 7
5 Међународно јавно право 1 3 О 4 2 4
6 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 3 ИБ 2 0 8
Криминалистичка психологија 3 И 2 0 8
Безбедносна култура 3 И 2 0 8
7 Наследно право 4 О 2 2 3
8 Криминалистичка методика 4 О 3 2 7
9 Међународно јавно право 2 4 О 4 2 4
10 Стварно право 4 О 3 2 3
11 Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 3 ) 4 ИБ 2 0 8
Безбедност саобраћаја 4 И 2 0 8
Компјутерски криминалитет 4 И 2 0 8
Међународно кривично право 4 И 2 0 8
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Облигационо право 5,6 О 8 4 10
2 Радно право 5,6 О 6 4 9
3 Управно право 5,6 О 8 4 10
4 Кривично процесно право 1 5 О 4 4 7
5 Криминологија 5,6 О 4 2 9
6 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 5 ИБ 2 0 8
Систем безбедности ЕУ 5 И 2 0 8
Еколошко право и безбедност 5 И 2 0 8
7 Кривично процесно право 2 6 О 4 2 7
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Грађанско процесно право 7,8 О 7 3 9
2 Право привредних друштава 7 О 4 3 5
3 Међународно приватно право 7 О 2 2 5
4 Прекршајно право 7 О 3 2 5
5 Трговинско право 8 О 4 0 5
6 Међународно привредно право 8 О 3 0 8
7 Пореско право 8 О 2 0 3
8 Управно право - посебни део 8 О 3 0 4
9 Безбедносни менаџмент 8 О 3 0 3
10 Казнено извршно право 8 О 4 0 5
11 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 8 ИБ 3 0 8
Правна медицина 8 И 3 0 8
Право приватне безбедности 8 И 3 0 8
Укупно часова активне наставе: 40-41
Укупно ЕСПБ: 60

 

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.

Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.  

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Наставни предмет

Предметни предуслови:

Међународно јавно право 1

Теорија државе и права и Уставно право

Међународно јавно право 2

Међународно јавно право 1

Кривично процесно право 1

Кривично право

Кривично процесно право 2

Кривично процесно право 1

Међународно приватно право (посебни део)

Међународно приватно право (општи део)

Криминологија

Кривично право

Управно право - посебни део

Управно право

Казнено извршно право Кривично право
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (OAS) - 2008.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (OAS) - 2008.pdf 380 kB

План 2004.

Назив студијског програма: Смер унутрашњих послова

Степен студија: Студије по ранијим прописима

Назив нивоа студија: основне студије

Година успостављања: 2004

Студије трају: 4 године (8 семестара)

Укупан број предмета у студијском програму: 32

Обавезан завршни рад: НЕ

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава
П В
ПРВА ГОДИНА
1 Теорија државе и права 1,2 О 6 4
2 Социологија 1,2 О 4 4
3 Уставно уређење 1,2 О 4 4
4 Римско право 1,2 О 4 0
5 Систем безбедности 1,2 О 6 4
6 Основи економије 1,2 О 4 0
7 Основи информационог система 1 О 3 2
8 Историја државе и права 2 О 6 2
Укупно часова активне наставе: 57
ДРУГА ГОДИНА
1 Кривично право општи и посебни део 3,4 О 8 4
2 Криминалистичка техника и тактика 3,4 О 6 4
3 Криминалистичка психологија 3 О 3 2
4 Увод у грађанско право и стварно право 3,4 О 4 4
5 Правна медицина 3 О 2 2
6 Безбедност саобраћаја 3,4 О 4 0
7 Породично и наследно право 3,4 О 4 4
8 Социјална патологија 4 О 3 2
Укупно часова активне наставе: 56
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Облигационо право 5,6 О 5 4
2 Криминологија 5,6 О 6 4
3 Управно право - општи део 5,6 О 8 4
4 Менаџмент у безбедности 5,6 О 4 4
5 Кривично процесно право 5,6 О 6 4
6 Криминалистичка методика 5,6 О 4 4
7 Радно право 5,6 О 4 4
8 Казнено извршно право 6 О 3 2
Укупно часова активне наставе: 70
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Међународно јавно право 7,8 О 4 4
2 Прекршајно право и право о привредним преступима 7 О 3 2
3 Грађанско процесно право 7,8 О 4 4
4 Финансијско право 7,8 О 4 4
5 Међународно приватно право 7 О 3 2
6 Привредно право 7,8 О 6 4
7 Међународно привредно право 8 О 2 2
8 Управно право - посебан део 8 О 2 2
Укупно часова активне наставе: 52

 

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из два предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.                                               

"Студент је дужан да на свакој години основних студија у јануарско-фебруарском испитном року положи колоквијуме из два наставна предмета који се предају у зимском семестру, или да положи колоквијум из једног наставног предмета и испит из једног једносеместралног наставног предмета који се предају у зимском семестру исте године студија, или да положи испите из два једносеместрална наставна предмета који се предају у зимском семестру исте године студија.

Током школовања студент основних студија мора да изради и одбрани два семинарска рада, и то један у прве две године студија, а други у наредне две године студија."           

План 2013.

По овом студијском програму се почев од школске: 2021/22 не врши упис нових студената на I годину студија.На ОВОМ ЛИНКУ можете пронаћи актуелни програм.

Назив студијског програма: Права - Смер унутрашњих послова           

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије        

Година успостављања: 2014

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 39

Обавезан завршни рад: НЕ

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"  

Сврха студијског програма

Студијски програм основних академских студија је прва степеница у академском образовању у правничкој струци у школовању правника који се оспособљавају да обављају правне послове у правосуђу, органима управе, привредним субјектима, службама државне и јавне безбедности и друго.
Програм даје основу и претпоставка је за похађање мастер академских студија права.
Студент који заврши студије по овом студијском програму има основна знања у области права, како теоријска тако и она која се односе на познавање најважнијих института нашег позитивног права.
Студент се током студија упознаје с правном праксом, што му по завршетку студија омогућује укључивање у радни процес.
 
Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је да образује будуће правнике који након завршених четворогодишњих студија и освојених 240 ЕСПБ бодова стичу компетенције, способности и вештине неопходне за професионално обављање послова правничке струке, као и да их оспособи за учешће у даљем образовном процесу ради стицања вишег нивоа знања.
Студијски програм има и следеће циљеве:
- Схватање значаја улоге правника у развоју друштва у целини;
- Стицање продубљених знања из релевантних ужих научних области која су неопходна за вршење специјализованих послова у области државне и јавне безбедности;
- Развој креативних способности потребних за критичку анализу постојећих правних норми и предлога решења ради њихове примене;
- Стицање потребних знања и вештина за анализу и примену достигнућа из области правне науке и струке;
- Развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема;
- Оспособљање за учествовање у самосталном и тимском раду.
Остваривање свих циљева студијског програма доводи до оспособљавања будућих комптентних и модерно образованих стручњака, чије знање се лако надограђује, а који су оспособљени и за рад у мултидисциплинарним областима.

 

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

ЕСПБ

П

В

ПРВА ГОДИНА

1

1101

Увод у право

1

О

6

0

8

2

1102

Историја државе и права

1

О

3

0

5

3

1103

Римско право

1

О

3

0

6

4

1104

Систем безбедности

1,2

О

6

0

7

5

1151

Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 )

1

ИБ

2

0

8

1105

Основи пословне информатике

1

И

2

0

8

1112

Реторика

1

И

2

0

8

6

1153

Аудиторне вежбе 1 ( бира се 1 од 4 )

1

ИБ

0

3

0

1161

Увод у право

1

И

0

3

0

1162

Историја државе и права

1

И

0

3

0

1163

Римско право

1

И

0

3

0

1164

Систем безбедности

1

И

0

3

0

7

1107

Уставно право

2

О

6

0

8

8

1108

Основи економије

2

О

4

0

5

9

1109

Социологија

2

О

3

0

5

10

1152

Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 2 )

2

ИБ

2

0

8

1110

Велики правни системи и кодификације

2

И

2

0

8

1111

Социјална патологија

2

И

2

0

8

11

1154

Аудиторне вежбе 2 ( бира се 1 од 3 )

2

ИБ

0

2

0

1171

Систем безбедности

2

И

0

2

0

1172

Уставно право

2

И

0

2

0

1173

Основи економије

2

И

0

2

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ДРУГА ГОДИНА

12

2101

Увод у грађанско право

3

О

3

0

3

13

2102

Кривично право

3,4

О

6

0

10

14

2103

Породично право

3

О

2

0

3

15

2104

Криминалистичка техника и тактика

3

О

3

0

7

16

2105

Међународно јавно право 1

3

О

4

0

4

17

2151

Изборни предмет 3 ( бира се 1 од 2 )

3

ИБ

2

0

8

2106

Криминалистичка психологија

3

И

2

0

8

2107

Безбедносна култура

3

И

2

0

8

18

2153

Аудиторне вежбе 3 ( бира се 1 од 5 )

3

ИБ

0

3

0

2161

Увод у грађанско право

3

И

0

3

0

2162

Кривично право

3

И

0

3

0

2163

Породично право

3

И

0

3

0

2164

Међународно јавно право 1

3

И

0

3

0

2165

Криминалистичка техника и тактика

3

И

0

3

0

19

2108

Наследно право

4

О

2

0

3

20

2109

Криминалистичка методика

4

О

3

0

7

21

2110

Међународно јавно право 2

4

О

4

0

4

22

2111

Стварно право

4

О

3

0

3

23

2152

Изборни предмет 4 ( бира се 1 од 2 )

4

ИБ

2

0

8

2112

Безбедност саобраћаја

4

И

2

0

8

2113

Међународно кривично право

4

И

2

0

8

24

2154

Аудиторне вежбе 4 ( бира се 1 од 5 )

4

ИБ

0

3

0

2171

Стварно право

4

И

0

3

0

2172

Кривично право

4

И

0

3

0

2173

Наследно право

4

И

0

3

0

2174

Међународно јавно право 2

4

И

0

3

0

2175

Криминалистичка методика

4

И

0

3

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ТРЕЋА ГОДИНА

25

3101

Управно право

5,6

О

8

0

10

26

3102

Радно право

5,6

О

6

0

9

27

3103

Облигационо право

5,6

О

8

0

10

28

3104

Кривично процесно право 1

5

О

4

0

7

29

3105

Криминологија

5

О

2

0

5

30

3151

Изборни предмет 5 ( бира се 1 од 2 )

5

ИБ

2

0

8

3106

Систем безбедности ЕУ

5

И

2

0

8

3110

Међународно хуманитарно право

5

И

2

0

8

31

3153

Аудиторне вежбе 5 ( бира се 1 од 5 )

5

ИБ

0

2

0

3161

Управно право

5

И

0

2

0

3162

Радно право

5

И

0

2

0

3163

Облигационо право

5

И

0

2

0

3164

Кривично процесно право 1

5

И

0

2

0

3165

Криминологија

5

И

0

2

0

32

3109

Кривично процесно право 2

6

О

4

0

7

33

3108

Пореско право

6

О

2

0

4

34

3154

Аудиторне вежбе 6 ( бира се 1 од 5 )

6

ИБ

0

2

0

3171

Управно право

6

И

0

2

0

3172

Радно право

6

И

0

2

0

3173

Облигационо право

6

И

0

2

0

3174

Кривично процесно право 2

6

И

0

2

0

3175

Пореско право

6

И

0

2

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

35

4101

Грађанско процесно право

7,8

О

7

0

9

36

4102

Право привредних друштава

7

О

4

0

5

37

4103

Међународно приватно право (општи део)

7

О

3

0

5

38

4104

Прекршајно право

7

О

2

0

5

39

4153

Аудиторне вежбе 7 ( бира се 1 од 4 )

7

ИБ

0

3

0

4161

Грађанско процесно право

7

И

0

3

0

4162

Право привредних друштава

7

И

0

3

0

4163

Међународно приватно право (општи део)

7

И

0

3

0

4164

Прекршајно право

7

И

0

3

0

40

4105

Трговинско право

8

О

3

0

5

41

4106

Међународно привредно право

8

О

3

0

5

42

4107

Управно право - посебни део

8

О

3

0

5

43

4109

Кривично извршно право

8

О

2

0

5

44

4110

Наука о управи

8

О

2

0

4

45

4151

Изборни предмет 6 ( бира се 1 од 2 )

8

ИБ

3

0

8

4111

Правна медицина

8

И

3

0

8

4112

Право приватне безбедности

8

И

3

0

8

46

4154

Аудиторне вежбе 8 ( бира се 1 од 2 )

8

ИБ

0

2

0

4171

Грађанско процесно право

8

И

0

2

0

4172

Кривично извршно право

8

И

0

2

0

47

4108

Безбедносни менаџмент

8

О

3

0

4

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

                   

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.
Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Међународно јавно право 1

Увод у право

Уставно право

Међународно јавно право 2

Међународно јавно право 1

Кривично процесно право 1

Кривично право

Криминологија

Кривично право

Кривично процесно право 2

Кривично процесно право 1

Управно право - посебни део

Управно право

Кривично извршно право

Кривично право

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (OAS) - 2013.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (OAS) - 2013.pdf 390 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 40 гостију и нема пријављених чланова